Generelle vilkår


1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser ("Betingelser") gælder, når du som Forhandler afgiver en ordre via www.fitnessmarket.dk og relaterede sider, ("Hjemmeside"). Aftale er indgået mellem dig og Health and Sports Nutrition Group HSNG AB, organisationsnummer 556564-4258 ("Fitness Market"). Detaljerede kontaktoplysninger og anden information om Fitness Market kan findes på hjemmesiden.


2. Bestilling og mindsteordrer

2.1 Bestillinger afgives i Fitness Markets webshop www.fitnessmarket.dk.

2.2 For at kunne foretage et køb via Hjemmesiden skal Forhandler acceptere Vilkårene. Ved at acceptere vilkårene forpligter Forhandler sig til at følge vilkårene og betingelserne i deres helhed, og godkender, at han/hun har læst og givet samtykke til informationen om brugen af cookies.

2.3 For at kunne bestille produkterne på Hjemmesiden ("Produkterne") skal Forhandler være registreret som forhandler hos Fitness Market. Fitness Market forbeholder sig retten til i enkelte tilfælde at afslå eller ændre en Forhandlers ordre (f.eks. hvis Forhandler har afgivet urigtige oplysninger og/eller har betalingsindsigelser/forbud).

2.4 For at være forhandler for Fitness Market kræves det, at du Forhandler:

i) har en registreret virksomhed, hvor skatter og arbejdsgiverbidrag indberettes og betales efter dansk lovgivning. Virksomheden bør være registreret i fitness- og sundhedsbranchen eller en relevant forbindelse.

2.5 En købsaftale er indgået, når Fitness Market har bekræftet Forhandlers ordre og Forhandler har modtaget ordrebekræftelse fra Fitness Market på e-mail ("Ordrebekræftelse"). Fitness Market inviterer Forhandler til at gemme Ordrebekræftelsen til eventuelle kontakter med Fitness Markets kundeservice.


3. Priser

3.1 Priserne er angivet i danske kroner og er vist på produktsiderne eksklusiv moms. Priserne inkluderer ikke betaling og forsendelsesgebyrer, som er anført separat.


4. Levering, leveringstid og transport

4.1 Fitness Market vil levere Produkterne til Forhandler angivet på Ordrebekræftelsen i overensstemmelse med disse Vilkår.

4.2 Fitness Market leverer alle Produkter med PostNord Erhvervspakke. Leveringstiden er normalt inden for 2-5 hverdage.

4.3 Produkter, der er på lager, leveres normalt inden for det antal arbejdsdage, der er angivet på hjemmesiden eller i disse vilkår. Medmindre andet specifikt er aftalt (f.eks. i forbindelse med booking af produkter, der ikke er på lager).


5. Fragt

5.1 Ved ordrer over 4000 kr. sendes ordren fragtfrit. Mindre ordreværdien end 4000 kr., opkræves med 199 kr. pr. ordre.


6. Betaling

6.1 Salg sker mod faktura eller kortbetaling, med de betalingsbetingelser, der er angivet i Ordrebekræftelsen eller som aftalt mellem parterne.

6.2 Kortbetaling tilbydes via Adyen. Hos os er det muligt at betale med dankort udstedt af VISA, Mastercard, Diners og Discover. Når du vælger at betale med kort, skal du indtaste kortnummer, kortets gyldighedsperiode og CVC-koden, som du finder på bagsiden.

Din korttransaktion sendes krypteret gennem Adyen. Det betyder, at du trygt kan betale uden frygt for, at dine kortoplysninger kommer på afveje.

Ved betaling reserveres beløbet i banken og trækkes når varerne forlader vores lager. Hvis dit kort ikke er godkendt, og der ikke kan hæves et beløb, kommer der en besked på skærmen om, at betalingen mislykkedes.

6.3 Forfaldne beløb skal pålægges en yderligere morarente med Nationalbankens aktuelle referencerente, der gælder i det land, hvor betalingen skal foretages (beregnet dagligt for hver dag, betalingen er forsinket) plus otte (8) % årlig rente til betales af Køber ud over fakturabeløbet.


7. Fakta og prisoplysninger

7.1 Fitness Market tager forbehold for slutsalg og eventuelle billed- og skrivefejl på Hjemmesiden, fx fejl i produktbeskrivelse eller tekniske specifikationer, forkerte priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller forkerte oplysninger om, hvorvidt en vare er på lager. Fitness Market har til enhver tid ret til at rette sådanne fejl og til at ændre eller opdatere oplysningerne. Hvis der er indtastet en forkert pris på en vare, som Forhandler har bestilt, vil Fitness Market naturligvis give Forhandler besked herom og afvente Forhandlers godkendelse af den rettede pris, før Fitness Market fortsætter med bestillingen. Al billedinformation på hjemmesiden skal udelukkende ses som illustrationer. Sådanne illustrationer kan ikke garanteres at afspejle antallet af produkter Forhandler modtager eller produktets nøjagtige udseende, funktioner eller oprindelse. Fitness Market er ikke ansvarlig for oplysninger på Hjemmesiden, der kommer fra en tredjepart.


8. Immaterielle ejendomsrettigheder

8.1 Hjemmesiden, såvel som alt indhold på den, ejes af Fitness Market eller dets licensgivere. Oplysningerne er beskyttet af blandt andet intellektuel ejendomsret og markedslovgivning. Det betyder, at varemærker, firmanavne, produktnavne, billeder og grafik, design, layout og information om produkter, tjenester og andet indhold ikke må kopieres eller bruges uden skriftlig tilladelse fra Fitness Market.


9. Kundeoplysninger mv.

9.1 Forhandler opretter en brugerkonto før Forhandler handler på Hjemmesiden. Når Forhandler registrerer sin brugerkonto og/eller udfører en ordre, vil Forhandler blive bedt om at give visse oplysninger. Forhandler bekræfter, at de oplysninger, som Forhandler udfylder, er korrekte og fuldstændige og er ansvarlig for forkert udfyldte oplysninger.

9.2 Forhandler forpligter sig til at sikre, at ingen andre end Forhandler kan bruge loginoplysningerne. Forhandler må ikke videregive brugernavne og adgangskoder til uvedkommende og skal sikre, at dokumenter, der indeholder oplysninger om brugernavne og adgangskoder, opbevares på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. Forhandler skal straks indberette til Fitness Market, hvis der kan opstå mistanke om, at en uvedkommende har fået adgang til Kundens adgangskode. Forhandler er ansvarlig for alle køb foretaget med hans/hendes loginoplysninger, hvis en sådan meddelelse ikke er foretaget.

9.3 Hvis Fitness Market har mistanke om, at Forhandler misbruger sin brugerkonto eller loginoplysninger eller på anden måde overtræder vilkårene og betingelserne, har Fitness Market ret til at suspendere Kunden. Fitness Market har også ret til at tildele Forhandler nye loginoplysninger.


10. Produkter

10.1 Alle produkter vi sælger på Fitness Market er godkendt til salg i Danmark.


11. Garanti

11.1 Nogle af Fitness Markets produkter kan være dækket af garantien. Oplysninger om eventuel garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt kan findes på hjemmesiden. Produktgarantien dækker kun originale fejl.


12. Underleverandører

12.1 Forhandler har ikke ret til at videresælge Produkterne til en anden forhandler via internettet eller fysiske butikker uden Fitness Markets' forudgående skriftlige godkendelse.


13. Anonymitet

13.1 Parterne skal iagttage tavshedspligt vedrørende aftalen mellem parterne, vilkårene og andre oplysninger vedrørende forretningsforholdet. Ingen af parterne har ret til at videregive oplysninger til tredjemand om forretningsforholdet, der kan skade den anden part.


14. Tidlig opsigelse

14.1 Hver part har ret til ved skriftlig meddelelse til den anden part at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning:

i) hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke foretager fuld berigtigelse inden for tredive (30) dage efter en skriftlig anmodning herom; eller

ii) hvis den anden part erklæres konkurs, går i likvidation, påbegynder virksomhedsrekonstruktion, suspenderer sine betalinger eller på anden måde kan anses for at være blevet insolvent.

14.2 I tilfælde af Fitness Markets opsigelse på grund af Forhandlers misligholdelse af kontrakten, skal Forhandler holde Fitness Market skadesløs for alle de forpligtelser over for tredjemand, som B2B påtog sig som følge af Aftalen på det tidspunkt, hvor Aftalen ophører, samt kompensere B2B for B2B's. eventuelle andre omkostninger, skader eller tab som følge af kontraktbrud. I tilfælde af Kundens opsigelse på grund af B2B's misligholdelse af kontrakten, er Kunden berettiget til erstatning med de begrænsninger, der følger af denne Aftale, men er ikke berettiget til at få tilbagebetalt eventuelt betalt honorar for Ydelser, der er udført til og med dagen af opsigelse.


15. Force Majeure

15.1 Fitness Market er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Fitness Markets kontrol, såsom generelle arbejdskonflikter, krig, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændrede regeringsbestemmelser, tekniske problemer, fejl i el-/telekommunikations-/dataforbindelser eller anden kommunikation, som f. samt fejl eller forsinkelser i ydelser fra underleverandør på grund af forhold anført her. Disse forhold skal danne grundlag for fritagelse, som medfører fritagelse for erstatning og andre sanktioner. Skulle en sådan situation opstå, orienterer Fitness Market ÅF dels i begyndelsen og dels i slutningen af tidspunktet for den aktuelle situation. Hvis forholdet har varet længere end to måneder, har både Forhandler og Fitness Market ret til at fortryde købet med øjeblikkelig virkning.


16. Ændringer af Vilkårerne

16.1 Fitness Market forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse vilkår til enhver tid. Enhver ændring af disse vilkår vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Ændringer gælder fra det øjeblik, Forhandler har accepteret Vilkårene (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Hjemmesiden), alternativt 30 dage efter, at Fitness Market har informeret Forhandler om ændringerne. Fitness Market anbefaler dog, at Forhandler løbende holder sig opdateret på Hjemmesiden for at være opmærksom på eventuelle ændringer i Vilkår og Betingelser.


17. Ugyldighed

17.1 Hvis en kompetent domstol, myndighed eller voldgiftspanel skulle finde, at en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse og alle andre bestemmelser være gyldige og håndhævede i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov. De bestemmelser, der er erklæret ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil blive erstattet af relevant juridisk vejledning og rådgivning.


18. Gældende lov og tvist

18.1 Tvister skal primært løses ved konsensus efter drøftelse med Fitness Market.

18.2 Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse vilkår og betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med svensk lov og afgøres af en almindelig domstol med Stockholms distriktsdomstol som første instans.


Disse betingelser er blevet etableret af Health and Sports Nutrition Group HSNG AB den 2023-04-01